JOUW BRUILOFT, JOUW STIJL!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Veelgestelde vragen
MLV metliefdevoor.nl
06  404 50 818
info@metliefdevoor.nl
Algemene voorwaarden
Met liefde voor op Facebook
Veel gestelde vragen
DEFINITIES
Verhuurder: MLV metliefdevoor.nl, ingeschreven in het handelsregister onder Kvk-Nummer 68955014
Huurder: diegene die de (huur-)overeenkomst aangaat met verhuurder
Overeenkomst: de op papier vastgelegde afspraken tot dienstverlening
Goederen: de gehuurde producten waarover schriftelijk afspraken gemaakt zijn tussen huurder en verhuurder

Artikel 1 - ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van MLV metliefdevoor.nl, evenals op overeenkomsten gesloten met huurder(s), tenzij van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken zoals vermeld bij 1.2
1.2 Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 Offertes hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de offerte
anders blijkt, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.2  Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs. Uitzonderingen op deze bepaling worden in de offerte nadrukkelijk weergegeven.
2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij door Verhuurder nadrukkelijk schriftelijk aangegeven.
2.4 Bestellingen gaan via de website of e-mail. Aan druk-, zetfouten, verschrijvingen kunnen geen rechten ontleend worden.
2.5 De Overeenkomst is pas dan definitief wanneer Huurder de schriftelijk overeengekomen (aan-)betaling voldaan heeft.
2.6 Huurder verklaart met het voldoen van de aanbetaling kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website van Verhuurder, namelijk http://webshop.metliefdevoor.nl/ Iedere hieruit voortvloeiende financiële verplichting voor de Huurder zal deze binnen de daarover in de Algemene Voorwaarden vermelde termijn voldoen aan Verhuurder.
2.7 De goederen blijven te allen tijde bezit van Verhuurder.

Artikel 3 - WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Wijzigingen in bestelling(en) moeten door de Huurder tijdig, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, en schriftelijk aan de verhuurder gemeld worden.
3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst aan te passen, zullen Huurder en Verhuurder tijdig en in schriftelijk overleg de Overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Verhuurder de Huurder hierover tevoren schriftelijk inlichten.
3.3 De Verhuurder behoud zich het recht voor om de overeenkomst te wijzigen en/of ontbinden indien er sprake is van overmacht waardoor de gereserveerde goederen niet tijdig beschikbaar zijn voor de Huurder. Hierbij zal de Verhuurder redelijkerwijs alles in het werk stellen om de Huurder te voorzien van vervangende goederen.

Artikel 4 - BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Verhuurder behoud het recht een overeenkomst te beëindigen/weigeren indien de inhoud/aanname van de opdracht naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
4.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Verhuurder de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.3 Bij annulering van een eenmaal geplaatste bestelling brengt Verhuurder een bedrag in rekening dat, naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor de Huurder gereserveerd zijn, het aantal dagen tot de dag van levering en de dag van annulering:
-  Indien Huurder 30 dagen voor de dag van afhalen annuleert brengt Verhuurder 40% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.
- Indien Huurder 14 dagen voor de dag van afhalen annuleert brengt Verhuurder 450% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.
-  Indien Huurder 7 dagen voor de dag van afhalen annuleert brengt Verhuurder 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.
- Indien Huurder 48 uur voor de dag van afhalen annuleert brengt Verhuurder 100% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.
4.4. Decoraties die op speciaal verzoek van de Huurder besteld of gemaakt worden, worden bij annulering volledig in rekening gebracht door Verhuurder bij de Huurder.
4.5 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verhuurder, zal Verhuurder in overleg met de Huurder zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Huurder toerekenbaar zijn.
4.6 Huurder kan geen enkel recht, financieel of in welk opzicht dan ook, verlenen aan hetgeen vermeld staat in artikel 4.5

Artikel 5 - HUURPERIODE
5.1 Alle huurprijzen gelden voor 1 aaneengesloten huurperiode. Deze periode dient als voor de huurperiode schriftelijk overeengekomen en goedgekeurd te worden door de Verhuurder.
5.2 De goederen worden voor minimaal 4 dagen verhuurd, met inachtneming van de door de Verhuurder gebruikte openingsdagen en -tijden, tenzij anders schriftelijk anders overeengekomen. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd:
- woensdagavond ophalen = maandagavond retourneren
- donderdagavond ophalen = maandagavond retourneren
5.3 De Huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van gehuurde Goederen vanaf het moment dat de goederen door Verhuurder ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de Goederen weer in het bezit van de Verhuurder zijn gekomen. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de Huurder derhalve de Verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde Goederen jegens de Huurder en/of Verhuurder mochten doen gelden.
5.4 Huurder verklaart met het voldoen van de aanbetaling kennis genomen te hebben van dat de Goederen van Verhuurder niet met brandwerende middelen behandelt zijn en niet onderworpen zijn aan een veiligheidskeuring van welke aard dan ook. Aanspraken met betrekking tot schade door gebruik van gehuurde Goederen, vergoeding van schade in welke zin dan ook of het al dan niet gebruik mogen maken van de Goederen op een locatie zijn geheel ter verantwoording van de Huurder. Huurder verplicht zich met het doen van de aanbetaling tot het nemen van afdoende maatregelen om gebruikers van gehuurde Goederen, eigenaren van of aanwezigen in de ruimte(s) waar gehuurde Goederen gebruikt worden  te wijzen op hetgeen vermeld staat in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 - HUURPRIJZEN, GOEDEREN EN TRANSPORT
6.1 Alle huurprijzen worden berekend per gehuurd stuk en gelden voor de periode die tevoren schriftelijk tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen is.
6.2. Alle op de website en in de offerte genoemde prijzen zijn per stuk, inclusief BTW en in Euro’s.
6.3 Goederen dienen aan het einde van de huurperiode compleet, ordelijk en op dezelfde manier verpakt geretourneerd te worden aan de Verhuurder op de schriftelijk overeengekomen dag en tijd.
6.4 Goederen zijn voor gebruik binnenshuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.5 Op de schriftelijk overeengekomen dag worden de goederen door de Verhuurder ter beschikking gesteld aan de Huurder.
6.6 Huurder verplicht zich om de gehuurde Goederen te vervoeren op een veilige manier en in een gesloten vervoermiddel. Schade veroorzaakt door of tijdens vervoer is geheel voor risico van de Huurder.
6.7. In uitzonderlijke gevallen en tegen een schriftelijk overeengekomen meerprijs, worden Goederen afgeleverd en opgehaald op locatie. Afspraken hierover worden schriftelijk overeengekomen voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 7 - OPHALEN, RETOURNEREN EN VERPAKKINGEN
7.1 De Verhuurder zal bij het ophalen van Goederen een telling en kwaliteitscontrole van de gehuurde Goederen verrichten. Deze telling en kwaliteitscontrole is bindend voor beide partijen. Door het aannemen van de Goederen verklaard Huurder zich akkoord met de gedane telling en kwaliteitscontrole.
7.2 Indien de Goederen op deze tijd niet geretourneerd zijn aan de Verhuurder, zal er vanaf deze datum huur in rekening gebracht worden de goederen retour zijn. De huur die in rekening gebracht wordt staat gelijk aan 50% van het totale huurbedrag per dag dat de goederen te laat ingeleverd worden, tenzij schriftelijk anders aangegeven wordt door Verhuurder.
7.3 De Verhuurder zal bij het retourneren van Goederen een telling en kwaliteitscontrole van de gehuurde Goederen verrichten. Deze telling en kwaliteitscontrole is bindend voor beide partijen.

Artikel 8 -LEGITIMATIE EN WAARBORGSOM

8.1 De Huurder dient zich, bij het afhalen of ontvangen van gehuurde Goederen, te legitimeren door middel van het tonen van een wettig legitimatiebewijs. Hieronder verstaat verhuurder een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
8.2 Verhuurder verlangt als zekerheid tot vergoeding van eventuele extra huurpenningen, schade en/of bijkomende kosten, een waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom wordt vooraf schriftelijk gemeld door de Verhuurder aan de Huurder. De waarborgsom wordt 5 dagen voor aanvang van de huurperiode overgemaakt naar het in de Overeenkomst vermelde rekeningnummer, onder vermelding van het overeenkomst-nummer. Na terugkomst van de Goederen zal de waarborgsom, onder aftrek van nog verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten, binnen 3 werkdagen worden overgemaakt naar de Huurder op hetzelfde rekeningnummer van alwaar de waarborgsom overgemaakt is.
8.3 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag van de waarborgsom de waarborg overtreft, is Verhuurder gerechtigd om een aanvulling van de waarborgsom te eisen. Huurder verplicht is om deze verhoging binnen 3 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken door Verhuurder over te maken naar het door de verhuurder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Vanaf het moment van ontvangst is de Huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde Goederen. Bij verlies, diefstal, beschadiging en/of verkeerd gebruik is de Huurder aansprakelijk voor de toegebrachte schade. Reparatie en/of eventuele vervanging komt geheel voor rekening van de Huurder. Indien de goederen een productie zijn van Verhuurder zal de Verhuurder een uurloon van € 25,- in rekening brengen voor de tijd die Verhuurder bezig is om vervanging van de Goederen te maken.
9.2 Verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de Huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. Dit in aanvulling op artikel 5.3 en 5.4. van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 Huurder verplicht zich tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van diefstal, beschadiging of anderszins en zo nodig de gehuurde Goederen te verzekeren. Gedurende de gehele huurperiode is de Huurder aansprakelijk voor alle boetes, leges, precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend uit het gebruik van de gehuurde Goederen.

Artikel 10 - SCHADE EN VERMISSINGEN

10.1 Gehuurde artikelen dienen altijd schoon, droog en in dezelfde staat als waarin Huurder de Goederen in ontvangst genomen heeft geretourneerd te worden.
10.2 Brandgaatjes, kaarsvet(-vlekken), schimmel, kauwgom, olie, inkt of andere onherstelbare vlekken worden als schade gezien als dusdanig in rekening gebracht bij de Huurder.
10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdend met de gehuurde Goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen worden toegebracht.

Artikel 11- VERPLICHTINGEN HUURDER
11.1 Huurder is verplicht de gehuurde Goederen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken.
11.2 Huurder verplicht zich de Verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde Goederen te verschaffen.
11.3. Huurder verplicht zich aanspraken van derden op de gehuurde Goederen af te wijzen en de Verhuurder daarvan te vrijwaren.
11.4 Huurder verplicht zich om onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Verhuurder te laten plaatsvinden.
11.5 Huurder verplicht zich direct na ontvangst van de door hem gehuurde Goederen deze op normaal functioneren te controleren.
11.6 Bij het einde van de overeenkomst zullen de gehuurde Goederen in dezelfde staat als waarin de Huurder deze ontvangen heeft, geretourneerd worden naar de Verhuurder. Eventuele reinigings- en/of reparatiekosten bedragen € 25,- per uur.

Artikel 12 - BETALING
12.1 Na het wederzijds overeenkomen van de offerte maakt de Huurder binnen 7 dagen na de factuurdatum 50% van de totale huursom over naar het op de factuur vermelde rekeningnummer, t.n.v. de Verhuurder en onder vermelding van het factuurnummer. De Overeenkomst is pas dan definitief als de aanbetaling ontvangen is door Verhuurder.
12.2 De resterende 50% van de huurprijs, alsmede de overeengekomen waarborgsom dient 5 dagen voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn door de Huurder.
12.3 Betaling vindt plaats in Euro’s (€)
12.4 Contante betaling vindt alleen dan plaats wanneer dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met de Verhuurder.
12.5 Kosten voortvloeiend uit het ontbreken van gehuurde Goederen en/of welke andere schade dan ook worden door de Huurder binnen 5 dagen na het retourneren van de Goederen overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer, o.v.v. het factuurnummer.

12.6 Wanneer Huurder niet tijdig en/of volledig betaald is hij/zij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Verhuurder is gerechtigd om, naast de in de Overeenkomst gemaakte afspraken t.b.v. een vergoeding, een aanvullende schadevergoeding te vorderen en heeft de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 13 -TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op elke overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van Toepassing.